Kayıt ol

Eski 16-06-2009, 11:54   #1
 
overblack - ait Avatar
 
Üyelik Tarihi: Dec 2006
Yaş: 40
Şehir: honda16.com
Otomobil: ek9 ctr,1.4 is,x5 3.0dYurtdışından Bedelsiz Araç İthali ile alakalı mevzuat ve örnekleme

BEDELSİZ İTHALAT NE DEMEKTİR? (ARAÇ İTHALİ)

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

Araç İthalinde Yaş Sınırlaması Var mı?

Aracın adına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yaşından eski olmaması gerekir.

Araç İthal Edilmeden Önce Adına belirli bir süre kayıtlı olması Gerekiyor mu?

İkametgahlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması gerekmektedir.

Araç İthalinde Hangi Vergilerin Ödenmesi Gerekiyor?

Bu ithalatta Gümrük vergisi bulunmamakla birlikte, ödenmesi gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergiler KDV+ÖTV olup ithal anında gümrük idarelerince tahsil edilir.

Araç İthalatında Vergi Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?
Otomobil gümrüğe teslim edilip muayene ve tespiti yapılmadan vergilerinin hesaplanması mümkün bulunmamaktadır.

Hangi Tür Araçlar İthal Edilebilir?

a) Motorlu Araçlar: Esas olarak sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşın arabalar ve yarış arabaları ile motosiklet ve karavan,

b) Motorsuz Özel Araçlar: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücüyle pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisiklet ve azami yüklü ağırlığı 750 kg.’ı geçmeyen hafif römork,

Kanuni İkametgah Ne anlama Gelmektedir?

Kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin her bir takvim yılında en az 185 gün yaşadığı yer,

İkametgahın Nakli Nedir?

Kişinin şahsına ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesidir.

Araç İthal Hakkından Kimler Yararlanabilir?

a) Yurtdışında 24 ay ikamet edenler;Yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay (Türkiye’de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını kesin olarak Türkiye'ye nakledenler,

b) Kamu görevlileri;Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz),

İkametgahlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler.
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye'ye nakledenler kişiler; Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet etmeleri şart değildir.

d) Mirasçılar (Veraset yoluyla ithalat);Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden veya Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtasını gümrük vergilerinden muaf ithal edebilirler.

Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde getirilen motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası için tanınır.

Aile de Kaç Kişi Araç İthal Edebilir?

Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithali aile ünitesine tanınır. Yani eşlerden birinin araç ithal hakkı bulunmaktadır. İkisi de araç ithal edemez, verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, otomobil ithal başvurusu hak sahibi tarafından bizzat yapılır ve eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez.

İthal Ettiğimiz Aracı Satabilir miyiz? Bu Araçların Satışı İçin Bir Süre Beklemek Gerekiyor mu?

Muafen ithal edilmiş olan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

İthal Edilen Aracı Başkaları Kullanabilir mi? Süresi Dışında Satılması Halinde Cezai Müeyyide Var mı?

Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır.

Hangi Tür Araçlar İthal Edilemez?

Yapım türü ve malzemeleri itibariyle bedeli mukabili yahut bedelsiz olarak eşya veya sürücüsüyle birlikte 10 ya da daha fazla kişi taşıyacak şekilde imal edilmiş, römorklu veya römorksuz çekici de dahil olmak üzere, her çeşit motorlu kara yolu aracı ve esas olarak insan veya insan taşımaktan başka basit amaçlara yönelik olan her türlü vasıtanın yukarıdakiler kapsamında muafen ithali mümkün değildir.

Araç İthal Hakkından Kimler Yararlanamaz?

a) Evlilik nedeniyle ikametgahlarını Türkiye’ye nakledenler

b) Çifte vatandaşlık statüsüne haiz vatandaşlar.

Çifte vatandaş statüsünü haiz vatandaşlarımızla, yurt dışında uzun süreli ikamet eden ve çalışan vatandaşlarımızın, bulundukları ülke vatandaşlığa alınmadan bir önceki statüde “Green Card” edinilen ikamet hakkı ile diğer sosyal haklara sahip olan kişiler ile Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan ve sahip olduğu “pembe kart” ile Türkiye’de siyasi haklar dışında bütün haklardan yararlanabilen kişilerin, yurtdışında bulundukları ülke vatandaşlığından çıkmadıkça bu ülkedeki oturumları devam ettiğinden, söz konusu şahıslar yukarıda belirtilen ikametin nakledildiğine dair belgeyi ibraz edememektedirler.

Bu konumdaki kişiler için ikametgah nakli (kesin dönüş) söz konusu olmadığından yürürlükteki mevzuat açısından çifte vatandaş statüsünü haiz vatandaşlarımızın bedelsiz otomobil ithalatı hakkından yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Araç İthalatı İçin Hangi Sürede Müracaat Etmek Gerekir?

Yurt dışında 24 ay ikamet eden Türk vatandaşları, ikametlerini naklettikleri son giriş tarihinden; kamu görevlileri, görev sürelerinin bitiminden sonraki giriş tarihinden; Türk vatandaşlığına geçenler, vatandaşlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde;

Miras yoluyla ithalatta veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içerisinde ithal konusu malların teslim edildiği gümrük idaresine bizzat başvurması gerekmektedir. Veraset ilamı ve mülkiyet belgesi yanında mirasçılardan ayrıca, murise ait pasaport veya resmi mercilerce verilecek kimliği belirleyen belge, mirasçılara ait nüfus hüviyet cüzdanı örnekleri istenecektir. Yabancı mahkemelerce verilen veraset ilamlarına istinaden yapılacak ithal taleplerinde, müracaat süresinin başlangıç tarihi yabancı mahkeme kararlarının tenfiz tarihidir.

Kaç Yıl Süre Geçtikten Sonra Tekrar Araç İthal Edilebilir?

Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaların bedelsiz ithalat izinleri koca ve reşit olmayan çocuklar bir aile ünitesine karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan bir aile ünitesine ikametgahın naklinde ve bu taşıtların fiili ithal tarihinden itibaren 5 yılda bir verilir.


Müracaatta Hangi Belgeler Gereklidir?

1.Müracaat formu (Gümrük idaresinden temin edilir.),
2.Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler (göçte pasaport ibrazı zorunlu değildir.),
3.İrsaliye veya taşıt giriş formu,
4.Teslim-Tesellüm Belgesi (işlemleri aynı gün tamamlananlar için bu belge aranmaz.),
5.Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ünitesi uygulanan hallerde),
6.İkamet ettikleri ülkede; işverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri, ayrıca ihtiyarlık sigorta pirimi kesintilerini durdurduklarına dair belgeyi, eğer okuyorlarsa okulla ilişiklerinin kesildiğini gösterir belgeyi Konsolosluklarımıza ibraz etmeleri üzerine ikametgahın nakledildiğine dair Konsolosluklarımızca düzenlenecek belge (işyeri nakli dahil),
7.Taşıt araçları için (motosikletler dahil) hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet ve trafik belgeleri,
8.İthalat talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair tasdikli beyanname taahhütname,
9.Veraset yoluyla yapılacak ithalatta veraset ilamı,
10.Göç suretiyle yapılacak ithalatta vukuatlı nüfus kayıt örneğine ilave olarak Türk vatandaşlığına geçişi gösterir belgeler,
11.Kamu görevlilerince yapılacak ithalatta görev belgesi.

Araç İthali İçin Hangi Gümrük İdarelerine Müracaat Gerekir?

Ankara Bedelsiz ve Naklihane Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüklerinden herhangi birine müracaat edilmesi gerekmektedir.

BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA YURDA GETİRİLECEK OLAN OTOMOBİLLER İÇİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ORANLARI
Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tesbitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar:
Yaş Oran Yaş Oran
0- %100 5- %41.76
1- %80 6- %35.49
2- %68 7- %30.17
3- %57.8 8- %25.64
4- %49.13 9- %21.79
10- %20
Navlun ve Sigorta :
Otomobilin Ağırlığı
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Otolar İçin
ABD ve Uzakdoğu Ülkelerinden Doğrudan Gelen Otolar İçin
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Uzakdoğu Ülkeleri Menşeli Otolar İçin

1200 kg'a kadar
150 EURO
650$
300$ + 150 EURO

1201-1600kg'a kadar
200 EURO
700$
400$ + 200 EURO

1600 kg'dan fazla
230 EURO
800$
500$ + 230 EURO
GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER VE ORANLARI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ:
ARACIN CIF DEĞERİ ÜZERİNDEN
Silindir Hacmi 1600 cc’yi geçmeyenler için % 37
“ “ 1600 cc’yi geçen fakat 2000 cc’yi geçmeyenler için % 60
“ “ 2000 cc’yi geçenler için % 84
oranlarında tahsil edilir.
KATMA DEĞER VERGİSİ :
CIF Değeri ve Özel Tüketim Vergisi Toplamının % 18’i oranında KDV tahsil edilir.
ÖRNEK:
CIF bedeli 10.000 EURO olan ve motor hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen bir araç için ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:
CIF Bedeli =10.000 EURO
Motor hacmi =1600cc üzeri (1800 cc)
Özel Tüketim Vergisi=CIF Bedeli x Özel Tüketim Vergisi Oranı
= 10.0000 x % 60 = 6.000 EURO=ÖTV
Katma Değer Vergisi =(CIF Bedeli + Özel Tüketim Vergisi) x KDV Oranı
=(10.000 + 6.000) x % 18
= 16.000 x % 18 = 2.880 EURO=KDV
GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER TOPLAMI = ÖTV+KDV
= 6.000+2.880=8.880 EURO


GÜMRÜK SİTESİNDEN ALINTIDIR


__________________________________

komançero garage
overblack isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 15:00   #2
 
Erden - ait Avatar
 
Üyelik Tarihi: Dec 2008
Yaş: 35
Şehir: Moskova
Otomobil: "Corsa OPC GTX28" "308 CC"CIF degeri nasil belirleniyor ?
Erden isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 15:08   #3
 
Alican - ait Avatar
 
Üyelik Tarihi: Jun 2008
Yaş: 29
Şehir: Ankara
Otomobil: Otomobil:Alican - AİM üzerinden Mesaj gönder Alican - MSN üzerinden Mesaj gönder Alican - YAHOO üzeri ndenMesaj gönder Send a message via Skype™ to Alican
Arrow

Programdan bir kare ile özetleyim


__________________________________


Son Düzenleyen Alican; 16-06-2009 15:29.
Alican isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 15:24   #4
Ryhn
Misafir
 Alican´isimli üyeden Alıntı Mesajı Göster
cıf degerı malın usd olarak degerıdır.
Hayır CIF malın USD olarak değeri değildir.
CIF= Cost+Insurance+freight yani Malın degeri + Sigortası + yükleme ve nakliye

Anlamına gelir.
  Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 15:29   #5
 
Alican - ait Avatar
 
Üyelik Tarihi: Jun 2008
Yaş: 29
Şehir: Ankara
Otomobil: Otomobil:Alican - AİM üzerinden Mesaj gönder Alican - MSN üzerinden Mesaj gönder Alican - YAHOO üzeri ndenMesaj gönder Send a message via Skype™ to Alican
edit FOB kıymeti yazdım


__________________________________

Alican isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 15:37   #6
Ryhn
Misafir
 Alican´isimli üyeden Alıntı Mesajı Göster
edit FOB kıymeti yazdım
FOB nin acılımı ise Free On Board yani gemiye teslim anlamına gelir diğebilirim. Bu terim deniz tasımacığında yükleme dahil nakliye hariç fiyat anlamına gelir.
  Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 15:49   #7
 
Alican - ait Avatar
 
Üyelik Tarihi: Jun 2008
Yaş: 29
Şehir: Ankara
Otomobil: Otomobil:Alican - AİM üzerinden Mesaj gönder Alican - MSN üzerinden Mesaj gönder Alican - YAHOO üzeri ndenMesaj gönder Send a message via Skype™ to Alican
Ryhn´isimli üyeden Alıntı Mesajı Göster
FOB nin acılımı ise Free On Board yani gemiye teslim anlamına gelir diğebilirim. Bu terim deniz tasımacığında yükleme dahil nakliye hariç fiyat anlamına gelir.
Kıymet hesabında FOB ve CIF geçerlidir.__________________________________

Alican isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 16:56   #8
Ryhn
Misafir
 FOB bazı sirketler nakliye hariç anlamında kullanmaktadır fakat gerçek anlamını yukarıda yazdım.
  Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 17:18   #9
 
Erden - ait Avatar
 
Üyelik Tarihi: Dec 2008
Yaş: 35
Şehir: Moskova
Otomobil: "Corsa OPC GTX28" "308 CC"Bu islerden pek anlamiyorum.
Benim Corsa yi veya baska bir arabayi getirmeye kalksam gurmukde nasil bir fiyat belirlenecek.
Yaklasik 6 yildir Rusyada yasiyor ve calisiyorum..
Esim Rus vadandasi bu yuzden ceyiz getirme hakkinda arabada oldugu soyleniyor.
Bilgisi olan var mi?
Erden isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 17:48   #10
 
Üyelik Tarihi: Jan 2008
Yaş: 26
Şehir: İstanbul
Otomobil: 08 Kawasaki ZX10-RBirisi kısaca özetlerse daha iyi olacak.
CRX_Power isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 18:39   #11
Ryhn
Misafir
 Bu konu daha once bircok kez forumda yazildi konusuldu.
Yurt dışından araba getirme
  Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 19:38   #12
 
Erden - ait Avatar
 
Üyelik Tarihi: Dec 2008
Yaş: 35
Şehir: Moskova
Otomobil: "Corsa OPC GTX28" "308 CC"Ryhn´isimli üyeden Alıntı Mesajı Göster
Bu konu daha once bircok kez forumda yazildi konusuldu.
Yurt dışından araba getirme
Cok tesekkurler.
Orada yazilanlari daha onceden okudum daha once kendimde biraz arastirma yaptim.

Hatta ekleyim arabinin sizin uzerinize en az 6 ay kayitli olmasi gerekiyor.
Getirecegiz ulkede.

Benim en cok merak ettigim olay CIF degeri?
Neye gore hesaplaniyor. Hangi degerlere gore ? Benim corsa 10 000 mi 15 000 mi ?

Ceyiz olayinda ise hic gumruk odenmiyor diye duydum ama onu daha tam arastiramadim.
Erden isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Eski 16-06-2009, 19:46   #13
Ryhn
Misafir
 Valla CIF dedikleri olay arabanın değeri + nakliye sırasındaki sigortası + nakliye ücreti yukarıda zaten CIF açılımı yazdım. Ceyiz olayına gelince bilemiorum araçtırmadım duymadım. Aracın 3 yaşını açmamış olması şart. Yada aracın 20 yaşın üstünde klasik statüsüne girmesi şart. Bu arada aracın değeri fatura bedeline göre belirlendiğini sanmıyorum. Çünkü Türkiye ihracat yaptımızda gümrükteki kendi belirledikleri bedelden gümrüklendi mallarım. İşin detayı Türkiyeden bişi çıkarken o kadar zorda değilde Türkiyeye birşeyler girerken epey zor oluyor.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 kişi okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Konu Seçenekleri

 


:::: Şu Anda Saat: 01:09 ::::