cem On Ağustos - 22 - 2011

 

Methanol nedir , Nasil Guc kazandirir , oncelikle videoyu inceleyelim ;

video ;

http://www.youtube.com/watch?v=HkPFZWd8wj4

Yak?t olarak Methanol

Benzin, iten yanmal? motorlarda bir as?rdan fazlad?r kullan?lmaktad?r. Her ne kadar ana
yak?t maddesi olarak kullan?lsada ara?t?r?lmas? gereken propan, alkol, hidrojen ve su gibi
ba?ka yak?t trleride vard?r. Propan, hidrojen, su farkl? zelliklere
ve karaktere sahiptiler fakat hibiri performans amal? uygulamalarda alkoln sundu?u avantajlar?
sunamamaktad?r.

Bir ok e?it alkol retilmektedir. ?ten yanmal? motorlarda en ok kullan?lan trler ise
methanol ve ethanol’dr. Methanol, do?al gaz, ah?ap veya kmrden elde edilir. Ethanol ise m?s?r veya ?eker kam???ndan imal edilir. Methanol retimi ethanole gre daha ucuzdur. Bu yzden litre ba??na methanol fiyat?da daha ucuzdur. Methanol ile ethanoln aras?ndaki temel fark methanoln daha d?k kaloriye (veya kar???m s?ras?nda yak?larak ortaya ?kan enerji miktar?) sahip olmas?, daha yksek z?s?ya sahip olmas? (bnyesine kar???m? yakmak iin daha fazla ?s? alabilmesi) ve yksek buharla?ma ?s?s?na sahip olmas?d?r. (buharla?ma s?ras?nda emi? s?cakl???n? belirgin seviyede d?rme zelli?i)

Methanol kullanman?n avantajlar?

Methanol di?er benzin trevi yak?tlarla kar??la?t?r?ld???nda apayr? bir canavard?r. Methanol yanma odas?na giren havay? yle etkili so?utur ki (yksek buharla?ma ?s? tutulumu) a??r? beslemeli motorlarda intercoolera gerek kalmaz. Alkol ile al??an iten yanmal? motorlar yle so?uk al???rlar ki genelde radyatre gerek kalmaz. Yanma odas?na gnderilecek alkoln miktar? ykselecek olan ?s?n?n kontoln sa?lar.

Methanol’n ikinci zelli?i ise daha yksek z?s?ya sahip olmas?d?r. Bu zellik
yanma odas?nda kar???m?n daha yava? yanmas?na imkan sa?lar. Methanol’n oktan de?eri yakla??k olarak 105 – 110 aras?ndad?r ve yksek oktan kar???m?n daha ge yanmas?n? sa?lar. Methanoln oktan de?eri benzinden yksek oldu?u iin avans ve bas?n de?eleri artt?r?labilir.

Buharla?ma ?s?s? ve alkoln z?s? de?eri bu yak?t? kullanan iten yanmal? motorun
karakteristi?inde nemli role sahiptir. D?k s?cakl??a sahip emilen hava, d?k yanma
odas? s?cakl?klar? ve daha yo?un bir kar???m ile sadece benzinden methanole geerek 10-20%
g art??? ola?and?r.

Yak?t olarak alkol kullanman?n en avantajl? ynlerinden biride kar???m?n detanasyona
meyilli olmay???d?r. Alkol yanma odas?nda ate?lendikten sonra ortaya ?kan alev adeta
yanma odas?n? ba?tan sona gezerek, benzin tabanl? yak?tlarda bir fenomen olan detanasyonun olu?mas?na engel olur. Kar???m kendili?inden alev alabilir fakat bu durum dzgn ayarlar ile kolayca kontrol alt?na al?nabilir.

Alkol tabanl? yak?tlar?n dezavantajlar?;

Ana yak?t olarak mehtanol kullan?m?n?n baz? dezavantajlar?da vard?r.

1. Motora enjekte edilen benzin miktar?na eri?mek iin 2 kat? methanol enjekte edilmelidir.

Methanol ok kolay buharla??r. Motora enjekte edildi?inde ve ?s?yla kar??la?t???nda derhal etraf?ndaki her?eyi so?utarak buharla??r. Alkoln yanma odas?na girmeden buharla?mas?, yanma odas?n? yak?ts?z b?rakaca??ndan dolay? zararl?d?r. ??te burada mehtanoln miktar? 2 kat?na ?kart?larak buharla?madan sonra bile yanma odas?na yak?t?n ula?mas? sa?lan?r.

Yak?t sistemini seerken de yak?t ile ilgili enjektr, yak?t pompas? ve yak?t raylar? gibi
elemanlar? hep iki kat? olarak d?nmeliyiz. rne?in 400whp civarlar?nda benzinle
al??t?r?lan bir motoru 720cc lik enjektrlerle besliyorsak alkol kullan?m?nda 1400cc
lik enjektrlere ihtiyac?m?z olacakt?r. E?er kullan?lan yak?t pompas? 400whp destekliyor
ve 255lph ise alkol kullan?m?nda 500lph’l?k bir pompaya ihtiyac?n?z olacakt?r.

2. Methanol a??r? derecede a??nd?r?c?d?r.

Methanol alkol ile temas etti?inde metali bozar. Tm aluminyum yzeyler
(rne?in yak?t yollar?, regulatr vs) mutlaka *anotlanmal?d?r. Anotlama sayesinde
alkol aluminyumun molekllerini etkileyecek seviyeye eri?emez.

Methanol a??nd?r?c? bir madde oldu?u iin zel enjektr ve yak?t pompas? kullan?lmal?d?r.
Grnr ?ekilde iinde petrol bar?nd?rmasada asl?nda benzin petrolden elde edilir. Bu da benzine k?smi ya?lama zelli?i kazand?r?r. Alkolde ise bu zellik yoktur ve yap?s? itibariyle molekler bazda petrol molekllerini paralar. Yak?t pompas? ve enjektrleri gibi komponentler srtnme kaynakl? a??nmalardan korunmak iin ya?lanmaya ihtiya duyarlar. Ya?lay?c? olarak petrol bazl? rnler kullan?lmad???nda bu komponentlerin ar?zalanmas? tipik senaryodur. Benzin trevli emsallerine nazaran alkol bazl? yak?t pompalar? ve enjektrleri nemli miktarda ya?a ihtiya duymadan al??t?r?labilirler. Fakat ya?lama kalitesini ayn? seviyede tutmak iin yak?t sistemine konan alkolle beraber petrol trevli yak?tta eklemek gereklidir.

Yak?t raylar? ve yak?t tank?da korozyona dayan?kl? bir metal olan paslanmaz elik olanlar?yla de?i?tirilmelidir. Petrolden bazl? oldu?u iin her trl kauuk malzemeli yak?t yollar? ve di?er malzemeler k?sa srede zarar grerek i?levlerini yerine getiremeyeceklerdir.

Son olarak, alkoln motoru daha abuk eskitti?i bilinen bir efsanedir. Bu efsane yar??
amal? motorlara direkt olarak alkol enjekte edilmesi sonucu segmanlar ve gmlekler gibi elemanlarda h?zl? a??nman?n tesbit edilmesiyle ortaya ?kt?. Methanole ya?
kar??t?r?ld???nda ise yak?t k?smi ya?lama zelli?ine sahip olur ve h?zl? a??nma ortadan
kalkar. E?er alkole ya?lama zelli?i olan bir ya? eklemediyseniz bu normalden fazla
a??nmaya sebep olur.

3. So?uk havalarda zor al??ma

Alkol 15.5 santigrat derecenin alt?nda yeterli seviyede pulvarize olamaz. Enjektrler iinse fiziksel olarak yeterli bir sprayleme yapmak zorla??r. Bu sorunu a?man?n en iyi yolu alkol benzinle kar??t?rarak daha uucu bir kar???m elde etmektir.

Genel olarak alkol benzin gibi koy depoya git tr bir yak?t de?ildir. Farkl? bir
yak?t sistemine ve dikkate ihtiya duyar fakat sa?lad??? yararlar ise benzinden ok
daha fazlad?r. Yksek miktarlarda al?nd???nda methanol benzine gre daha ucuzdur.
Yar?? aralar? iin intercooler ve radyatr ihtiyac?n? ortadan kald?r?r (cadde aralar?nda
radyatr mutlaka bulundurulmal?d?r.), sadece benzinden methanole geerek 10-20% aras?
g art??? sa?lar ve detonasyona sebep olmaz.

*Anotlama, bir metalin (genellikle alminyum) yzeyinin, elektrolizle ykseltgeme yoluyla bir kaplamaya dn?trlmesi i?lemidir.
video ;

Yak?t olarak Methanol

Benzin, iten yanmal? motorlarda bir as?rdan fazlad?r kullan?lmaktad?r. Her ne kadar ana
yak?t maddesi olarak kullan?lsada ara?t?r?lmas? gereken propan, alkol, hidrojen ve su gibi
ba?ka yak?t trleride vard?r. Propan, hidrojen, su farkl? zelliklere
ve karaktere sahiptiler fakat hibiri performans amal? uygulamalarda alkoln sundu?u avantajlar?
sunamamaktad?r.

Bir ok e?it alkol retilmektedir. ?ten yanmal? motorlarda en ok kullan?lan trler ise
methanol ve ethanol’dr. Methanol, do?al gaz, ah?ap veya kmrden elde edilir. Ethanol ise m?s?r veya ?eker kam???ndan imal edilir. Methanol retimi ethanole gre daha ucuzdur. Bu yzden litre ba??na methanol fiyat?da daha ucuzdur. Methanol ile ethanoln aras?ndaki temel fark methanoln daha d?k kaloriye (veya kar???m s?ras?nda yak?larak ortaya ?kan enerji miktar?) sahip olmas?, daha yksek z?s?ya sahip olmas? (bnyesine kar???m? yakmak iin daha fazla ?s? alabilmesi) ve yksek buharla?ma ?s?s?na sahip olmas?d?r. (buharla?ma s?ras?nda emi? s?cakl???n? belirgin seviyede d?rme zelli?i)

Methanol kullanman?n avantajlar?

Methanol di?er benzin trevi yak?tlarla kar??la?t?r?ld???nda apayr? bir canavard?r. Methanol yanma odas?na giren havay? yle etkili so?utur ki (yksek buharla?ma ?s? tutulumu) a??r? beslemeli motorlarda intercoolera gerek kalmaz. Alkol ile al??an iten yanmal? motorlar yle so?uk al???rlar ki genelde radyatre gerek kalmaz. Yanma odas?na gnderilecek alkoln miktar? ykselecek olan ?s?n?n kontoln sa?lar.

Methanol’n ikinci zelli?i ise daha yksek z?s?ya sahip olmas?d?r. Bu zellik
yanma odas?nda kar???m?n daha yava? yanmas?na imkan sa?lar. Methanol’n oktan de?eri yakla??k olarak 105 – 110 aras?ndad?r ve yksek oktan kar???m?n daha ge yanmas?n? sa?lar. Methanoln oktan de?eri benzinden yksek oldu?u iin avans ve bas?n de?eleri artt?r?labilir.

Buharla?ma ?s?s? ve alkoln z?s? de?eri bu yak?t? kullanan iten yanmal? motorun
karakteristi?inde nemli role sahiptir. D?k s?cakl??a sahip emilen hava, d?k yanma
odas? s?cakl?klar? ve daha yo?un bir kar???m ile sadece benzinden methanole geerek 10-20%
g art??? ola?and?r.

Yak?t olarak alkol kullanman?n en avantajl? ynlerinden biride kar???m?n detanasyona
meyilli olmay???d?r. Alkol yanma odas?nda ate?lendikten sonra ortaya ?kan alev adeta
yanma odas?n? ba?tan sona gezerek, benzin tabanl? yak?tlarda bir fenomen olan detanasyonun olu?mas?na engel olur. Kar???m kendili?inden alev alabilir fakat bu durum dzgn ayarlar ile kolayca kontrol alt?na al?nabilir.

Alkol tabanl? yak?tlar?n dezavantajlar?;

Ana yak?t olarak mehtanol kullan?m?n?n baz? dezavantajlar?da vard?r.

1. Motora enjekte edilen benzin miktar?na eri?mek iin 2 kat? methanol enjekte edilmelidir.

Methanol ok kolay buharla??r. Motora enjekte edildi?inde ve ?s?yla kar??la?t???nda derhal etraf?ndaki her?eyi so?utarak buharla??r. Alkoln yanma odas?na girmeden buharla?mas?, yanma odas?n? yak?ts?z b?rakaca??ndan dolay? zararl?d?r. ??te burada mehtanoln miktar? 2 kat?na ?kart?larak buharla?madan sonra bile yanma odas?na yak?t?n ula?mas? sa?lan?r.

Yak?t sistemini seerken de yak?t ile ilgili enjektr, yak?t pompas? ve yak?t raylar? gibi
elemanlar? hep iki kat? olarak d?nmeliyiz. rne?in 400whp civarlar?nda benzinle
al??t?r?lan bir motoru 720cc lik enjektrlerle besliyorsak alkol kullan?m?nda 1400cc
lik enjektrlere ihtiyac?m?z olacakt?r. E?er kullan?lan yak?t pompas? 400whp destekliyor
ve 255lph ise alkol kullan?m?nda 500lph’l?k bir pompaya ihtiyac?n?z olacakt?r.

2. Methanol a??r? derecede a??nd?r?c?d?r.

Methanol alkol ile temas etti?inde metali bozar. Tm aluminyum yzeyler
(rne?in yak?t yollar?, regulatr vs) mutlaka *anotlanmal?d?r. Anotlama sayesinde
alkol aluminyumun molekllerini etkileyecek seviyeye eri?emez.

Methanol a??nd?r?c? bir madde oldu?u iin zel enjektr ve yak?t pompas? kullan?lmal?d?r.
Grnr ?ekilde iinde petrol bar?nd?rmasada asl?nda benzin petrolden elde edilir. Bu da benzine k?smi ya?lama zelli?i kazand?r?r. Alkolde ise bu zellik yoktur ve yap?s? itibariyle molekler bazda petrol molekllerini paralar. Yak?t pompas? ve enjektrleri gibi komponentler srtnme kaynakl? a??nmalardan korunmak iin ya?lanmaya ihtiya duyarlar. Ya?lay?c? olarak petrol bazl? rnler kullan?lmad???nda bu komponentlerin ar?zalanmas? tipik senaryodur. Benzin trevli emsallerine nazaran alkol bazl? yak?t pompalar? ve enjektrleri nemli miktarda ya?a ihtiya duymadan al??t?r?labilirler. Fakat ya?lama kalitesini ayn? seviyede tutmak iin yak?t sistemine konan alkolle beraber petrol trevli yak?tta eklemek gereklidir.

Yak?t raylar? ve yak?t tank?da korozyona dayan?kl? bir metal olan paslanmaz elik olanlar?yla de?i?tirilmelidir. Petrolden bazl? oldu?u iin her trl kauuk malzemeli yak?t yollar? ve di?er malzemeler k?sa srede zarar grerek i?levlerini yerine getiremeyeceklerdir.

Son olarak, alkoln motoru daha abuk eskitti?i bilinen bir efsanedir. Bu efsane yar??
amal? motorlara direkt olarak alkol enjekte edilmesi sonucu segmanlar ve gmlekler gibi elemanlarda h?zl? a??nman?n tesbit edilmesiyle ortaya ?kt?. Methanole ya?
kar??t?r?ld???nda ise yak?t k?smi ya?lama zelli?ine sahip olur ve h?zl? a??nma ortadan
kalkar. E?er alkole ya?lama zelli?i olan bir ya? eklemediyseniz bu normalden fazla
a??nmaya sebep olur.

3. So?uk havalarda zor al??ma

Alkol 15.5 santigrat derecenin alt?nda yeterli seviyede pulvarize olamaz. Enjektrler iinse fiziksel olarak yeterli bir sprayleme yapmak zorla??r. Bu sorunu a?man?n en iyi yolu alkol benzinle kar??t?rarak daha uucu bir kar???m elde etmektir.

Genel olarak alkol benzin gibi koy depoya git tr bir yak?t de?ildir. Farkl? bir
yak?t sistemine ve dikkate ihtiya duyar fakat sa?lad??? yararlar ise benzinden ok
daha fazlad?r. Yksek miktarlarda al?nd???nda methanol benzine gre daha ucuzdur.
Yar?? aralar? iin intercooler ve radyatr ihtiyac?n? ortadan kald?r?r (cadde aralar?nda
radyatr mutlaka bulundurulmal?d?r.), sadece benzinden methanole geerek 10-20% aras?
g art??? sa?lar ve detonasyona sebep olmaz.

*Anotlama, bir metalin (genellikle alminyum) yzeyinin, elektrolizle ykseltgeme yoluyla bir kaplamaya dn?trlmesi i?lemidir.

Copyright: cem & maxiboost (TechTurkey)

Yaz?n?n Dewam? ve yorumlar iin bu linki t?klay?p Ziyaret edebilirsiniz.

Katagoriler: Makaleler

Yorumlar Kapatılmıştır.


TechTurkey Forum Mesajları
Yeni Eklenen Makaleler
Techturkey @ Facebook